ชื่อเรื่อง :  อัตราการส่งอากาศสะอาด (Clean Air Delivery Rate; CADR) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการลดฝุ่น PM 2.5 ในเครื่องฟอกอากาศอย่างไร
ผู้แต่ง สุดารัตน์ กิจถาวรสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และ   ปัทมาพร เหมเวช นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 225 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด