บริการสารสนเทศเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          เป็นการจัดบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (จุดเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1)โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพได้ข้อมูลครอบคลุมภายในจุดบริการที่สะดวกรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 นาที) ประกอบด้วย 7 บริการ ดังนี้

          1) บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database Searching Services) เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กองหอสมุดฯ บอกรับ 
          2) บริการสารสนเทศเพื่อการสร้างอาชีพ (Information for Professional Development Services) เป็นบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้าน/ชุมชน เกษตรกร ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปผักผลไม้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
          3) บริการข้อมูลสารเคมี (Chemical Information Services) เป็นบริการข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ การผลิต ความเป็นพิษ อันตราย และการนำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ
          4) บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร (Document Searching Services) เป็นบริการตรวจสอบรายชื่อเอกสารต่างๆ ที่มีในหอสมุดฯ
          5) บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Services) เป็นบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
บทความจากวารสาร หนังสือ เอกสารสิทธิบัตร ฯลฯ
          6) บริการสารสนเทศมาตรฐาน (Standard Information Services) เป็นบริการสืบค้นสารนิเทศมาตรฐานจากแหล่งสารสนเทศมาตรฐานทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ได้แก่ มาตรฐาน มอก. ASTM, ISO, DIN, JIS, ANSI
          7) บริการสารสนเทศสิทธิบัตร (Patent Information Services) เป็นบริการสืบค้นสารนิเทศสิทธิบัตรจากแหล่งสารสนเทศสิทธิบัตรต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ฐานข้อมูล WIPO ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรอเมริกัน (USPTO) สำนักงานสิทธิบัตรแห่งยุโรปในระบบอินเตอร์เน็ต (ESPACE)

ดาวน์โหลด >> แบบขอรับบริการสารสนเทศ