Author :  กระทรวงสาธารณสุข.

Source : ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 121 ง (18 ต.ค.2553) 31-34

Subject : อาหารฉายรังสี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. ราชกิจจานุเบกษา 

แหล่งที่มาของภาพ : sundayguardianlive.com