📌 สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต
หัวข้อแรกของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series
เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง โดยศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) จะมีขึ้นวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.
ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณกรุณา จีนถนอม
โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.