อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
น้ำแร่ เป็นน้ำดื่มที่ได้จากแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งถูกกักไว้ในช่องว่างระหว่างชั้นหิน ดิน กรวด ทราย ผ่านการกรองโดยธรรมชาติ และมีแร่ธาตุบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม โครเมียม สังกะสี ลิเธียม เป็นต้น น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบริโภคต้องมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยคุณลักษณะทั่วไปของน้ำแร่ที่ดีต้องใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ตามแหล่งกำเนิด สามารถบริโภคได้โดยไม่ผ่านกระบวนการใด แต่หากต้องมีกระบวนการผลิต ควรมีตามความจำเป็นเท่านั้น และกรรมวิธีนั้นต้องไม่ทำให้ปริมาณสารประกอบในน้ำแร่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนวทางการขออนุญาตผลิตน้ำแร่เพื่อการบริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานที่ผลิตต้องแสดงหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามที่กำหนด และกรรมวิธีการผลิตต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของน้ำแร่ธรรมชาติและคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ และมีการบริโภคอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย