อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคในด้านต่างๆ มากมาย ปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มากขึ้นประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้แหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์มากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะหากนำน้ำจากแหล่งที่มีการปนเปื้อนมาบริโภคอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ การผลิตน้ำประปาจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคน้ำดื่ม ปัจจุบันได้มีโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการดื่มน้ำประปากันมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยเพียงพอหากนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ถูกวิธีและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

Keyword : Bottle water; Drinking water; Water supply
คำสำคัญ : น้ำดื่มบรรจุขวด; น้ำดื่ม; น้ำประปา