อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์เพื่อความสะอาดและความสวยงาม ปัจจุบันเครื่องสำอางจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น เครื่องสำอางโดยทั่วไปจะมีส่วนผสมของน้ำในปริมาณมาก ทำให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางและเป็นสาเหตุให้เกิดการเน่าเสีย แนวทางหนึ่งในการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางคือ การใส่สารกันเสียลงไป เพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องสำอางให้ยาวนานขึ้น แต่เนื่องจากสารกันเสียที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางนั้น ส่วนใหญ่เป็นสารกันเสียสังเคราะห์ ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์ได้หลากหลาย แต่ก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย โดยพบว่าผู้บริโภคประมาณ 6% เกิดอาการแพ้สารกันเสียในเครื่องสำอาง แนวทางการแก้ไขทางหนึ่งคือ การใช้สารกันเสียจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมันหอมระเหย สารสกัดต่างๆ สำหรับสมุนไพรบางชนิดก็สามารถนำเป็นสารกันเสียได้ จึงแนะนำให้นำสมุนไพรมาสกัดเป็นสารกันเสียในเครื่องสำอาง เพราะนอกจากจะเป็นการนำวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรอีกด้วย ปัจจุบันถึงแม้ว่าสารกันเสียที่มาจากสมุนไพรยังมีข้อจำกัดในการยับยั้งจุลินทรีย์ได้บางชนิด แต่ในอนาคตอาจมีพืชสมุนไพรตัวอื่นที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดก็เป็นได้

คำสำคัญ ; เครื่องสำอาง, สารกันเสีย, พืชสมุนไพร, อาการแพ้
Keyword ; Cosmetic, Preservative, Herbal plants, Allergy