อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจะอยู่ในรูปของตะกอนที่ไม่เคลื่อนที่และในสินแร่ นอกจากนี้ยังมีโลหะหนักที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทำเหมืองแร่ กระบวนการอุตสาหกรรมทำให้เกิดการสะสมของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบนพื้นโลกและในน้ำ โลหะหนักเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ มลพิษที่เกิดจากการปลดปล่อยของโลหะหนักหากไม่ได้รับการบำบัดที่เหมาะสมแล้ว จะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญจากการสะสมในห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นจึงต้องมีการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำที่ปนเปื้อน การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียทำได้โดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การใช้สารดูดซับทางชีวภาพเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีการนำมาใช้ เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยมวลชีวภาพหลายชนิดที่ใช้เป็นตัวจับโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย สารดูดซับชีวภาพเตรียมจากการนำมวลชีวภาพมาผ่านกระบวนการเพื่อให้มีโครงสร้างคล้ายเม็ดลูกปัดและมีตำแหน่งสำหรับจับโลหะ ซึ่งโลหะที่ถูกจับไว้สามารถปลดปล่อยออกมาได้โดยใช้สารชะและสารดูดซับชีวภาพ โดยสามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการได้อีก เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายน้อยเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศในขณะที่กระบวนอื่นไม่ประสบผลสำเร็จ

คำสำคัญ : การดูดซับทางชีวภาพ, มวลชีวภาพ, สารดูดซับชีวภาพ, โลหะหนัก, กากตะกอน, น้ำเสีย
Key words : Biosorption, Biomass, Biosorbents, Heavy metals, Sludge, Wastewater