อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอนรวมทั้งการปลดปล่อยของเสียสู่บรรยากาศที่มีปริมาณมากจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้มีการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานจากชีวมวเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอนรวมทั้งการปลดปล่อยของเสียสู่บรรยากาศที่มีปริมาณมากจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้มีการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานจากชีวมวลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากชีวมวลนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีทั้งพืชและเศษเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำเศษเหลือทิ้งดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากประเทศผู้ผลิตน้ำมัน นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลยังช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมด้วยเนื่องจากพลังงานจากชีวมวลมีการปลดปล่อยก๊าซชนิดต่างๆ และชนิดของสารพิษโดยรวมออกมาน้อยกว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ชีวมวลมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ไม้ยืนต้น พืชเกษตรกรรมประเภทข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ รวมทั้งขยะสดที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคและมูลสัตว์ด้วย ชีวมวลเหล่านี้สามารถนำมาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นพลังงานได้ โดยมีวิธีการและกระบวนการแปรรูปเป็นพลังงานอยู่หลายวิธี พลังงานที่ได้นั้นมีค่าพลังงานและความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและวิธีการในการเปลี่ยนรูปพลังงาน

คำสำคัญ : พลังงาน, ชีวมวล, พลังงานทดแทน
Keywords : Energy, Biomass, Alternative energy