อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

น้ำมันหอมระเหย (essential oil) จากพืช เป็นสารธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ในการเป็นสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (pesticides) มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถสกัดได้จากส่วนต่างๆ ของพืช ตัวอย่างเช่น สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจาก Mentha piperita, Acorus calamus, Anethum sowa, Piper nigrum, Pongamia glabra และ Azadirachta indica มีคุณสมบัติในการควบคุมศัตรูพืชในยุ้งฉาง ซึ่งน้ำมันหอมระเหยจากพืชมีหน้าที่และคุณสมบัติในการเป็นสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที่หลากหลาย ได้แก่ หน้าที่และคุณสมบัติในการเป็นสารกำจัดแมลง (insecticidal activity), สารไล่แมลง (repellent activity), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactivity), สารกำจัดไส้เดือนฝอย (nematicidal activity), สารกำจัดตัวเต็มวัยของแมลง (adulticity activity), สารต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial activity), สารยับยั้งการกินและการเจริญเติบโตของแมลง (antifeedants), จูวีไนล์ฮอร์โมน (juvenile hormones) และสารรมฆ่า (fumigants) ตัวอย่างของน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีหน้าที่และคุณสมบัติในการเป็นสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ เช่น น้ำมันจากว่านน้ำ (Acorus calamus) สามารถยับยั้งการพัฒนาตัวอ่อนของ Dysdercus koenigii น้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส มินต์ สน ตะไคร้หอม มีคุณสมบัติในการไล่แมลงและล่อแมลงต่อด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) มอด (Stegobium paniceum) และแมลงวันบ้าน (Musca domestica) ความเป็นพิษที่มีต่อแมลงศัตรูพืชของน้ำมันหอมระเหยจากพืชนั้นขึ้นอยู่กับสารออกฤทธิ์ซึ่งเป็นสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย กล่าวคือ สารในกลุ่ม monoterpenes, sesquiterpenes และสารประกอบพวกฟีนอลใน Satureia hortensis, Thymus serpyllum และ Origanum creticum จะมีความเป็นพิษสูงต่อ Spodoptera litura น้ำมันหอมระเหยที่ประกอบด้วย mono-และ sesquiterpenoids จะแสดงคุณสมบัติเป็นสารไล่แมลงที่แรงต่อแมลงวันและแมลงสาบ น้ำมันหอมระเหยที่ประกอบด้วย aliphatic straight chain ketones และ aryl ketonic มีแนวโน้มเป็นสารไล่แมลงที่แรงต่อผึ้ง นอกจากนี้สารประกอบพวกแอลกอฮอล์และฟีนอลในน้ำมันหอมระเหย มีความเป็นพิษต่อการฟักตัวของไข่ยุง(Aedes aegypti)น้ำมันหอมระเหยจากพืช ซึ่งประกอบด้วย mono-,sesqui-, di- และ triterpenoids มีคุณสมบัติเป็นสารต้านการกินส่วนสารพวก nerol geraniol และ citronellol จะทำหน้าที่คล้ายสารในกลุ่ม juvenile hormones

คำสำคัญ : น้ำมันหอมระเหย; สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์; สารฆ่าแมลง; ศัตรูพืช
Keywords : Essential oils; Pesticides; Insecticides; Pests