INHOUSE DATABASES

Image
This image for Image Layouts addon

Patent File : ฐานข้อมูลสิทธิบัตร

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องจากเอกสารสิทธิบัตร
>>คลิกที่นี่<<
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

food and Agro-Industry : ฐานข้อมูลอาหารเป็นอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเป็นอุตสาหกรรมเกษตร โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ สาระสังเขป มาตรฐานและกฎระเบียบ และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
>>คลิกที่นี่<<
Q&A : คำถามนี้มีคำตอบ

Q&A : คำถามนี้มีคำตอบ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมคำถาม... และคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายพร้อมแหล่งอ้างอิง
>>คลิกที่นี่<<
Standard Check

Standard Inhouse : เอกสารมาตรฐานพร้อมให้บริการ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานต่างๆ ที่กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีให้บริการ โดยแสดงเป็นเอกสารฉบับล่าสุดที่ห้องสมุดมี
>>คลิกที่นี่<<
Standard Alert: ระบบติดตามเอกสารมาตรฐาน

Standard Alert : ระบบติดตามเอกสารมาตรฐาน

สำหรับติดตามเอกสาร ASTM ผู้ใช้สามารถเลือกเอกสารที่ต้องการติดตามเองได้ และสามารถติตามการอัปเดตเอกสารที่เคยรับบริการ
>>คลิกที่นี่<<
Standard Alert: ระบบติดตามเอกสารมาตรฐาน

e-Content : หน้าสารบัญวารสาร

ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร รวมรวมรายชื่อวารสารที่มีพร้อมให้บริการ
>>คลิกที่นี่<<

Standard & Regulation : มาตรฐาน & กฎระเบียบ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานข้อมูลประกอบด้วยชื่อบทความ, ชื่อเอกสาร และขอบข่าย รวมทั้งลิงค์ไปยังข้อมูลฉบับเต็มเมื่อข้อมูลนั้นได้เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

>>คลิกที่นี่<<

Recycling Database : วัสดุเหลือทิ้ง

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเซรามิกและการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกระตุ้นให้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งและลดปัญหาที่เกิดจากวัสดุเหลือทิ้งต่อสิ่งแวดล้อม

>>คลิกที่นี่<<

Interesting Article : สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ เป็นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเขียนและเรียบเรียงโดยบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ

>>คลิกที่นี่<<

Information Repackaging (IR) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสะดวกพร้อมใช้ สนับสนุนการรับรู้สารสนเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการให้บริการ เอกสาร มีลักษณะเป็นตำราที่ให้องค์ความรู้เฉพาะเรื่อง

>>คลิกที่นี่<<

Complied File (CF) : ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง

ฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการในการค้นหาเอกสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งและประหยัดเวลาในการค้นหาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ซึ่งในระยะแรกของการจัดทำ ได้จัดทำในรูปของแฟ้มเอกสารและให้บริการเฉพาะในสำนักหอสมุดฯ จากนั้นจึงพัฒนาขึ้นเป็นฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง

>>คลิกที่นี่<<