ม้วนเส้นใยสำหรับป้องกันตลิ่ง [US 5,678,954]  Abstract    Fulltext

abstractม้วนเส้นใยธรรมชาติ เช่น กาบมะพร้าวที่มีพืชนํ้าอาศัยอยู่ เมื่อนําไปวางตามแนวตลิ่ง พืชนํ้าจะหยั่งรากลงดิน ช่วยป้องกันตลิ่งพังได้