กระดาษห่อผักและผลไม้ให้คงความสดได้นาน [JP Kokai. 60-176538]  Abstract    Fulltext

abstractผักและผลไม้ที่ห่อด้วยกระดาษนี้จะสุกและเน่าช้า เพราะเอธิลีนซึ่งเป็นสารที่ทําให้ผักผลไม้สุก และความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการเจริญเติบโตของเชื้อรา ถูกขจัดออกไปโดยเส้นใยคาร์บอนและเซลลูโลสในกระดาษ