ดินเซรามิก [US 5,571,856]  Abstract    Fulltext

abstractดินนี้ทำเซรามิกได้ง่ายและสะดวกเพราะมีวัสดุยืดหยุ่น (Elastomer) อยู่ในส่วนผสมชนิดแรก เมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเหมือนเซรามิกโดยไม่ต้องเผาไฟ และอีกชนิดหนึ่งจะแข็งตัวเมื่อแห้ง