การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล [WO2005051073A1]  Abstract    Fulltext

abstractการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล สามารถทำได้ในทุกพื้นที่ โดยสร้างบ่อด้วยการดัดแปลงทางวิศวกรรมโครงสร้างและการออกแบบ และใช้เทคโนโลยีในการให้อาหารและสารประกอบต่าง ๆ ที่ปราศจากมลพิษที่พบในทะเล การใช้วิธีควบคุมความสะอาดแลอุณหภูมิให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายในแต่ละระยะ และ รักษาสภาวะแวดล้อมให้คงที่