การตรวจระดับน้ำในแบตเตอรี่ด้วยเสียง [WO 2007/099,123]  Abstract    Fulltext

abstractการวัดการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของเสียง กำธรที่เกิดขึ้นในช่องว่างของแบตเตอรี่ แทนการมองดูด้วยสายตา จะทำให้ทราบได้ว่าระดับของอิเลคโตรไลท์ในแบตเตอรี่ลดลงหรือไม่