ผ้าปลอดเชื้อไวรัส [WO20070114843]  Abstract    Fulltext

abstractสีที่ใช้ย้อมผ้าจะปลดปล่อยออกซิเจนออกมาฆ่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดได้ เมื่อได้รับแสงสว่าง สีที่ใช้ คือ Acridine yellow G ผ้าที่ย้อมสีนี้ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์