การวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (BOD) [US 4,350,763]  Abstract    Fulltext

abstractการตรวจความเน่าเสียของน้ำเนื่องจากมีสารอินทรีย์ โดยการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนของจุลชีพด้วยอีเลคโตรด วิธีการวัดนี้ใช้เวลาเพียง 30 นาที แทนที่จะกินเวลานานถึง 5 วัน