เท้าเทียม [WO 94/10,943]  Abstract    Fulltext

abstractเท้าเทียมนี้มีลักษณะโครงสร้างที่ทำให้เกิดแรงดีดคลายสปริงเมื่อก้าวเท้าแต่ละครั้ง โดยส่วนส้นเท้าจะรับแรงกดและถ่ายแรงนั้นให้ส่วนปลายเท้าเมื่อยกส้นเท้าขึ้นในแต่ละรอบของการก้าวเท้า