เตาย่างไร้ควัน (Indoor and outdoor smokeless grill.) [US 5,862,741]  Abstract    Fulltext

abstractเตาย่างเนื้อนี้มีภาชนะบรรจุนํ้าสําหรับรองรับนํ้ามันที่จะละลายจากไขมันและเศษเนื้อ แขวนลอยอยู่ตรงกลางใต้ ตะแกรง โดยไม่ขัดขวางการแผ่รังสีและการนําความร้อนของอากาศจากด้านล่าง เพื่อป้องกันมิให้มันตกลงบนแหล่งความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดควัน