การสกัดสารจากพืชโดยไม่ใช้สารละลาย [US 7,001,629B1]  Abstract    Fulltext

abstractการใช้คลื่นไมโครเวฟและการลดความดันภายในภาชนะลง จะทำให้น้ำระเหยออกจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์ ซึ่งจะพาเอาสารที่ต้องการสกัดออกมาด้วย จึงทำให้ไม่ต้องใช้สารละลาย แต่การสกัดด้วยวิธีนี้จะต้องรักษาระดับความร้อนในภาชนะมิให้ลดลงด้วย