การทำและแต่งกลิ่นเต้าหู้ [US 5,525,373]  Abstract    Fulltext

abstractวิธีทำเต้าหู้ให้มีรูปแบบและกลิ่นตามต้องการทำดังนี้ เทน้ำถั่วเหลืองซึ่งใส่สารที่ทำให้โปรตีนในน้ำถั่วเหลืองจับตัวกันเป็นก้อนลงในแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้ เมื่อเต้าหู้แข็งตัวดีแล้วจึงตัดแบ่งเป็นก้อนเล็กๆ ตามต้องการและใส่ลงในภาชนะบรรจุแล้วเทสารละลายสารแต่งกลิ่นลงไป ปิดผนึกภาชนะตั้งทิ้งนานพอที่สารแต่งกลิ่นจะซึมเข้าสู่เนื้อเต้าหู้อย่างทั่วถึง