คำตอบ

เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ (ENZblezch) เป็นเอนไซม์ทนด่างจากยีนของแบคทีเรียในลำไส้ปลวก พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ โดยเอนไซม์จะทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นด่างสูงได้ดียิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเอนไซม์ลูกผสมที่ผลิตจากจุลินทรีย์ปรับแต่งพันธุกรรม จึงมีเพียงกิจกรรมของเอนไซม์ไซแลนเนส และไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสซึ่งส่งผลต่อการลดความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ จึงใช้ฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการผลิตสั้นเพียงหนึ่งถึงสองวัน ช่วยลดการใช้พลังงานและสารเคมีในการฟอกเยื่อ จึงช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษลง และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สวทช. โชว์ผลงานเด่นขึ้นแท่นส่งตรงสู่ผู้ประกอบการ.  UPDATE. ปีที่ 26, ฉบับที่ 288, (ตุลาคม) 2554, หน้า 121.