คำตอบ

ชนิดของหมวกนิรภัย แบ่งออกเป็นชั้นคุณภาพ ตามลักษณะอันตรายและการป้องกัน ดังนี้ 1.ชั้นคุณภาพ A สามารถป้องกันการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุของของแข็ง รวมทั้งแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 2,200 โวลต์ 2. ชั้นคุณภาพ B ป้องกันอันตรายจากการกระทบกระแทก และการเจาะทะลุของแข็งและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้ถึง 20,000 โวลต์ จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง 3.ชั้นคุณภาพ C สามารถป้องกันการกระทบกระแทกและการเจาะทะลุของของแข้ง แต่ไม่ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับการทำงานในที่ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้า

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน. Industrial Technology Review. ฉบับที่ 296 (กรกฎาคม) 2560, หน้า 76.