คำตอบ

เส้นใยฟังก์ชั่น เป็นเส้นใยที่พัฒนาและผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยพยายามใช้เทคโนโลยีพัฒนาเส้นใยให้มีลักษณะเลียนแบบเส้นในธรรมชาติและเพิ่มเติมคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องสุขภาพ ความสบาย และความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ เส้นใยจึงมีการพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ลักษณะของเส้นใจจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน จึงต้องการความหลากหลายทั้งในด้านเชิงกล กายภาพ เคมี และชีวภาพ คุณสมบัติต่าง ๆ ที่เส้นใยเหล่านี้มีแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ขึ้นอยู่กับการออกแบบเส้นใย

 1. เส้นใยที่มีคุณสมบัติทั่วไป

2. เส้นใยที่มีคุณสมบัติสูง

3. เส้นใยที่มีคุณสมบัติสูงพิเศษ

4.เส้นใยที่มีคุณสมบัติอัจฉริยะ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชาญชัยสิริเกษมเลิศ.  เส้นใยฟังก์ชั่น (Functional Fiber).  Textile digest.  ปีที่ 17, ฉบับที่ 102 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2552) หน้า 37