คำตอบ

สารแอฟลาทอกซิน ที่สำคัญและพบเสมอในธรรมชาติ มี 4 ชนิด คือ AFB1, AFB2, AFG1 และ AFG2 โดย AFB1 จะพบมากที่สุด และมีความเป็นพิษสูงสุด เพราะเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง โดยทำให้เกิดมะเร็งตับทั้งในคนและสัตว์ แม้ได้รับสารพิษในปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งตัวที่มีพิษมากที่สุดคือ Aflatoxin B1-2-3 epoxide จะไปจับกับ DNA, RNA ทำให้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนผิดปกติ ทำให้เกิดมะเร็งตับในที่สุด ปัจจุบันองค์การ IARC (International Association Research Cancer) ได้จัดสารแอฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็ง ชั้นที่ 1 (Class I)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร.  ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูป.  น.ส.พ.กสิกร.  ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, (มกราคม-กุมภาพันธ์) 2554, หน้า 76.

2. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร.  ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูป.  น.ส.พ.กสิกร.  ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, (มกราคม-กุมภาพันธ์) 2554, หน้า 76.