คำตอบ

สารอินทรีย์ที่สกัดได้จากเมล็ดสะเดา มีอยู่ประมาณ 35 สาร โดยเฉพาะสารอะซาดิแรดตินจะออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงได้หลายรูปแบบ คือ เป็นสารฆ่าแมลงสารไล่แมลง ทำให้แมลงไม่ชอบกินอาหาร ทำให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง มีผลทำให้หนอนไม่สามารถลอกคราบเจริญเติบโตต่อไป หนอนจะตายในระยะลอกคราบเพราะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อการสร้าฮอร์โมน ซึ่ง ทำให้การผลิตไข่และปริมาณการฟักไข่จะลดน้อยลง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ขวัญฤดี ธราธารกุลวัฒนา และ พินิจ จันทร. ถั่วดาวอินคาโอเมก้าบนดิน. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558, หน้า 137.

2. ขวัญฤดี ธราธารกุลวัฒนา และ พินิจ จันทร. ถั่วดาวอินคาโอเมก้าบนดิน. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558, หน้า 137.