คำตอบ

การวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผ่าตัดเสริมความงามปัจจุบันมีหลักการที่สำคัญในการคัดเลือกสารเพื่อมาเสริมเต้านมคือ  ต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  คือจะต้องไม่มีพิษต่อร่างกาย (toxicity) มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายน้อย (immunogenecity) กระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์น้อย (teratogenicity) และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogenicity)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีวัสดุ.  ฉบับที่ 29 (ต.ค.-ธ.ค.) 2545. : หน้า 27-29.