คำตอบ

เตาไมโครเวฟ ที่มั่นใจในความปลอดภัยต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 1773-2548 สำนักงานมาตรฐานผลบิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้กำหนดให้มีรังสีไมโครเวฟที่แผ่ออกมาที่ระยะ 5 เซนติเมตร จากผิวสัมผัสเตาไมโครเวฟ ต้องมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิวัตต์ ต่อตารางเซนติเมตร รวมทั้งต้องมีระบบ Door Interlock นั่นคือจะมีการตัดผลิตไมโครเวฟทันทีเมื่อเปิดประตูออก นั่นหมายความว่ารังสีไมโครเวฟจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟและประตูปิดสนิทเท่านั้น อย่างไรก็ตามไมโครเวฟที่แผ่ออกมาจากเตาไมโครเวฟนั้น ปริมาณของไมโครเวฟจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น เช่น ปริมาณไมโครเวฟที่ระยะ 50 เซนติเมตร จะมีค่าน้อยกว่าปริมาณไมโครเวฟที่ระยะ 5 เซนติเมตรถึง 100 เท่า

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จุไรรัตน์ อุตส่าห์ดี และ สุนันทา ภูงามนิล. “รังสีจากเตาไมโครเวฟกับสิ่งที่ควรรู้”.  นิวเคลียร์ปริทัศน์.  ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน) 2556, หน้า9-10.