คำตอบ

เทคโนโลยีสะอาดนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น 
1. ประโยชน์ต่อตัวเอง  ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากสารพิษ ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น และมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
2. ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้เกิดการประหยัดการใช้น้ำ วัตถุดิบ พลังงาน และลดมลพิษ รวมทั้งเกิดของเสียน้อยลง ลดต้นทุนการบำบัด ลดมลพิษจากอุตสาหกรรม 
3. ประโยชน์ต่อภาครัฐ สามารถแบ่งเบาภารกิจในการตรวจสอบติดตาม บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการ.  “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด”. Industry Focus.  ปีที่ 17, ฉบับที่ 99, (มีนาคม-เมษายน) 2553, หน้า 82-84.