คำตอบ

ยาสูบมีนิโคติน เป็นสารประเภทอัลคาลอยด์หลักพบ 98 เปอร์เซ็นต์จากสารทั้งหมด ขั้นตอนการผลิตใบยาสูบก่อนนำมาเป็นวัตถุดิบของการผลิตบุหรี่นั้น มีเศษเหลือทิ้งจากการใช้งานมากมาย ได้แก่ ก้านใบยาสูบ (tobacco stem) หรือเศษใบยาสูบ (fine leaf scrap) ซึ่งเศษเหล่านี้ มีปริมาณนิโคตินอยุ่ ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรผลิตนิโคตินควบคุม สารนิโคตินเป็นสารที่มีพิษต่อระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต จึงมีการนำเศษเหลือยาสูบมาผลิตเป็นสารกำจัดแมลงอย่างง่าย เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง นำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชผักบางชนิด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศุภกร วงศ์สุข เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และจิราพร กุลสาริน. ประสิทธิภาพเศษใบและก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด. วารสารเกษตร. ปีที่ 33, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม), 2560, หน้า 368.