คำตอบ

กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้นประสาท กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารสำคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetra-hydro-cannabinol) หรือ THC ซึ่งมีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC นี้ ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกดประสาท ทำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อนๆ เซื่องซึม และง่วงนอน หากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆ จะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ปัจจุบันกัญชา จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม มาตรา 7(5) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ 2560)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ. สิทธิบัตร กัญชาในประเทศไทย. R&D Newsletter. ปีที่ 26, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม), 2562, หน้า 25.