คำตอบ

ถ่านชีวภาพมีความแตกต่างจากถ่านกัมมันต์ตรงที่กระบวนการผลิต และจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ โดยถ่านชีวภาพจะถูกผลิตโดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า และอุณหภูมิที่ใช้ต่ำกว่า 500 องศาเซลเซียส จึงนิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น ดินทรายจัด ส่วนถ่านกัมมันต์จะถูกผลิต โดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 900- 1,100 องศาเซลเซียส และนิยมทำเป็นถ่านอัดเม็ดเพื่อดูดสารพิษในร่างกาย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักถ่านชีวภาพกันเถอะ. นิตยสาร สสวท. ปีที่ 45, ฉบับที่ 205 ( มีนาคม – เมษายน), 2560, หน้า 16.