คำตอบ

สารต้านการเกิดออกซิเดชันที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายคือ วิตามินอี และวิตามินซี และยังมีสารสกัดจากพืชผักต่าง ๆ เช่น กรดคาร์โนซิค และโรสมาริคซึ่งเป็นสารสกัดจากใบโรสแมรี่ สารต้านการเกิดออกซิเดชันที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้กันในปัจจุบันมีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น BHA BHT และ TBHQ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีและราคาถูก แต่ในปัจจุบันได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากความกังวลในข้อมูลที่ว่าสารต้านการเกิดออกซิเดชันจากการสังเคราะห์เหล่านี้อาจเป็นตัวส่งเสริมการเป็นมะเร็ง ซึ่งสารต้านการเกิดออกซิเดชันจากธรรมชาติที่เป็นที่นิยมและมีการใช้กว้างขวางขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
1. สารสกัดจากใบโรสแมรี่ (Rosemarinus officinalis L.)
2. วิตามินอีชนิดผสมจากธรรมชาติ (Mixed Tocopherols)
3. วิตามินซีในรูปของเกลือปลาม์มมิเตด (Ascorbyl palmitate)
4. ของผสมระหว่างวิตามินอีและวิตามินซี (Rononoxan A)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิสุทธิ์ เลิศวิไล. Know more about natural presevatives. Food Focus Thailand.ปีที่5, ฉบับที่ 50, 2553 , หน้า 53-54.