คำตอบ

ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) คือเครื่องหมายแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป ในขณะที่ราคาและคุณภาพไม่มีความแตกต่างกัน ไม่รวมถึงยา เครื่องดื่มและอาหาร โดยการออกแบบและผลิตสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม จะต้องควบคุมการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่ให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม คำนึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแต่วัตถุดิบและกรรมวิธีที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การขนส่งและการใช้งาน อีกทั้งต้องไม่สร้างภาระในการกำจัด ทิ้ง ทำลายให้กับผู้บริโภคเมื่อหมดอายุการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่จะได้รับรอง “ฉลากเขียว” จะมีปัจจัยในการพิจารณาบนพื้นฐานของการจัดการทรัพยากร ทั้งที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ และที่ใช้แล้วหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การนำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Reuse) หรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรีนสปาย.  ฉลากเขียวทางเลือกเพื่อผู้บริโภคที่ห่วงใยโลก.  GREEN NETWORK.  (มกราคม) 2011, หน้า 10.