คำตอบ

การผลิตเจลล้างมือ มีด้วยกันหลายสูตร ซึ่งบางสูตรก็ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เช่น การผลิตเจลล้างมือ โดยการนำเอาไคโตซานจากแกนปลาหมึกมาทำเป็นสารก่อเจล สำหรับ เอกสารที่ให้รายละเอียดของสูตรเจลล้างมือ มีดังรายการอ้างอิง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. วีระเดช ชูแสงกิจ.  75 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ. กรุงเทพฯ : เกรทดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2549.  (331.7902 ว 37 2549)

2. บวรพงศ์ พรชุติ. เจลล้างมือ. มหา(นคร)สาร 13, 48 (ม.ค.-มี.ค. 2548) หน้า 24-28.

3. ม. เชียงใหม่สร้างเจลล้างมือสูตรไคโตซาน. กรุงเทพธุรกิจ 20,6815 (21 พ.ค. 2550), 10  (ก7578 )

4. อภ. ผลิตเจลอนามัยฆ่าเชื้อโรค. กรุงเทพธุรกิจ 20, 6633 (20 พ.ย. 2549) 10 (ก7258)

5. Flick, Ernest W.  Cosmetic and toiletry formulations. Park Ridge, N.J. : Noyes Pub., c1992  (Ref. 668.55 FLI 2 nd ed. V.1-2)

6. The Chemical formulary : a condensed collection of valuable, timely, practical formulae for making thousands of products in all fields of industry. New York : D. Van Nostrand., c1933-96  (Ref. 660.831 BEN V.1-34)