คำตอบ

ความหมายของ “ออร์แกนิก” หรือเกษตรอินทรีย์หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช การฉายรังสี และไม่ใช้สายพันธุ์ที่ตัดต่อพันธุกรรม ถ้าเป็นการปศุสัตว์แบบออร์แกนิก ก็ต้องเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ชนิดออร์แกนิกด้วยเช่นกัน ห้ามเจือปนอาหารจากแหล่งอื่นและห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งความหมายอย่างหลัง ได้ถูกนำมาใช้แพร่หลายในหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องสำอางด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คำนิยามเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิกในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยก็ยังคงไม่ชัดเจน
  ข้อดี ข้อเสียของเครื่องสำอางออร์แกนิก  เนื่องจากยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนของเครื่องสำอางออร์แกนิก จึงไม่สามารถกล่าวถึงข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องสำอางชนิดนี้ได้ แต่ถ้าเรามองในมุมของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดยทั่วไป ข้อดีของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คือการที่ผลิตภัณฑ์นั้นปลอดจากยาฆ่าแมลงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพืช ผักและผลไม้แทบทุกชนิด แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอาจจะราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในประเภทเดียวกัน จึงเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ จำกัดอยู่ในคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ์.  เครื่องสำอางออร์แกนิกมีจริงหรือ!!! วารสารอาหารและยา ปีที่ 18, ฉบับที่ 3/2554 (กันยายน-ธันวาคม) 2554 หน้า 9