คำตอบ

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมี ของน้ำมันสบู่ดำตามมาตรฐาน AOCS
1. ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) ที่ 25 C                  0.9136
2. ดัชนีหักเห (Refractive Index) ที่ 25 C                        1.4670
3. ค่ากรด (Free fatty acid, as oleic)                              4.800
4. ค่าสปอนนิฟิเคชั่น (Saponification)                             197.130
5. ค่าไอโอดีน (Iodine Value, Wijs)                                97.080
6. ปริมาณน้ำและสิ่งที่ระเหยได้ (Water & Volatile matter)    0.107
7. ความหนืด (Viscosity) ที่ 25 C  (Gardner)                     45.68
8. ความชื้น (moisture content) (%)                                 7.13
9. น้ำมัน เนื้อในเมล็ด (Kernel) (%)                                  54.68
10. กรดไขมันอิ่มตัว (Sat. Fatty acid)                               21.28
11. กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsat. Fatty acid)                        78.71
12. กำมะถัน (Sulphur)                                             0.13-0.16
13. ค่าซีเทน (Cetane Value)                                         51.00
14. จุดวาบไฟ (Flash point)                                         1 10.00

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิชัย ถิ่นสันติสุข.  “สบู่ดำ...เธออยู่ไหน?”.  MODERN MANUFACTUREING.  ปีที่ 10, ฉบับที่ 114, (สิงหาคม), 2012 ,หน้า75.