คำตอบ

ความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำแผ่นยางชั้นดี ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทำแผ่นยางทุกชนิด ก่อนและหลังจากการใช้งานเครื่องมือการทำยางแผ่นควรให้เปียกน้ำก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดหลังใช้เสร็จ 1.ควรเช็ดถ้วยยางให้สะอาดก่อนรองรับน้ำยาง 2.ทำความสะอาดถังเก็บน้ำยางก่อนใช้ทุกครั้ง 3.อย่าใส่ขี้ยางหรือใบไม้ลงในถังเก็บน้ำยาง จะทำให้ยางสกปรกจับตัวเป็นก้อนเร็ว กรองน้ำยางได้ยาก 4. ถังเก็บน้ำยางควรมีฝาปิด เพื่อป้องกันมิให้น้ำยางกระฉอกในระหว่างนำไปยังโรงทำยางแผ่น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิตยสารยางไทย. ปีที่8, ฉบับที่ 8, สิงหาคม, 2560, หน้า 76