คำตอบ

การตรวจสอบเครื่องแก้ว (glassware) ก่อนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ มีความสำคัญอย่างยิ่ง  และต้องล้างเครื่องแก้วซ้ำอีกครั้งหากจำเป็น  ขั้นตอนการทดสอบว่าเครื่องแก้วมีความสะอาดเพียงพอแล้ว มีดังนี้

  1. ตรวจสอบค่าpH : การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยการหยดbromthymol blue (BTB) 0.04% จำนวนเล็กน้อยลงบนเครื่องแก้ว  หรือใช้เครื่องทดสอบ pH อื่น ๆ และสังเกตสีของปฏิกิริยา  ซึ่งสีของ BTB ควรเป็นสีน้ำเงิน-เขียว จึงจะแสดงว่าเครื่องแก้วมีค่า pH เป็นกลาง
  2. ทดสอบการinhibitory residue ของเครื่องแก้ว และภาชนะพลาสติกตามขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีวิธีการล้างและการฆ่าเชื้อ  เครื่องแก้วและภาชนะพลาสติกด้วยผงซักฟอกที่เหมาะสมและใช้น้ำร้อนในการล้างเพื่อให้น้ำร้อนชำระล้างสิ่งตกค้างต่าง ๆ และท้ายสุดจึงล้างด้วย reagent-grade water ก่อนทำการฆ่าเชื่อ (sterilize) ต่อไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Standard methods for the examination of water and wastewater / prepared and published jointly by American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation.  Washington, D. C.  : APHA , c 2005.  (Ref. 543.3/APHA/21st ed. Section 9010. )