คำตอบ

หลักการวัดวอเทอร์ฟุตพริ้นต์คือ การวัดน้ำทั้งหมดที่ต้องใช้ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (product life cycle PLC) เรียกว่า Virtual water content ในกรณีผลิตภัณฑ์อาหาร จะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก น้ำที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปไปจนถึงน้ำที่ต้องใช้ในการบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงน้ำทั้งหมดที่คำนวณได้อาจไม่ได้เดินทางไปกับผลิตภัณฑ์ แต่เป็นภาระด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งผลิตด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

“คลินิกการหีบห่อ”.  วารสารการบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 20, ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 2555, หน้า30