คำตอบ
น้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมต่างประเภทกัน จะมีลักษณะน้ำเสียแตกต่างกันด้วย เนื่องจากมีวัตถุดิบ สารเคมี กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน และจากการที่ระบบบำบัดน้ำเสียจะประกอบด้วยหลาย ๆ กระบวนการกำจัด แต่ละกระบวนการบำบัดจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ต่างกัน เนื่องจากสารมลพิษในน้ำเสียมีมากกว่าหนึ่งตัว ดังนั้น การจำแนกชนิดของกระบวนการบำบัดอาจจำแนกตามกลไกการกำจัดสารมลพิษ ได้แก่ ทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ หรือจำแนกตามลำดับก่อนหลังในการบำบัด ได้แก่ การบำบัดขั้นเตรียมการ การบำบัดขั้นต้น การบำบัดขั้นสองและการบำบัดขั้นสาม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าและฟอกย้อม. กรุงเทพฯ. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. 2544. หน้า 51-98. (628.1683 ว38 2544)