คำตอบ

การเรืองแสงของหิ่งห้อย เกิดจากเอนไซม์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ลูซิฟอเรส (Luciferase) ทำหน้าที่เปลี่ยนสารตั้งต้นคือ ลูซิเฟอริน (Luciferin) ให้เป็นสารผลิตภัณฑ์อื่น โดยในกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยออกซิเจนช่วย ได้สารผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ออกซีลูซิเฟอริน (Oxyluciferin) ที่ให้พลังงานแสงออกมาด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนยีชีวภาพปริทรรศน์. ปีที่ 4, ฉบับที่ 34 (ต.ค) 2548. หน้า38