คำตอบ

การผลิตถ่านไม้เพื่อสุขภาพหมายถึง วิธีการผลิตถ่านสำหรับอุปโภคบริโภค  นอกเหนือจากการผลิตถ่านเพื่อใช้เป็นพลังงาน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือปลดปล่อยสารแทรกต่าง ๆ ในชีวมวล ที่ใช้ผลิตถ่านออกให้ได้มากที่สุด

ขั้นตอนการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพ  เริ่มจากเมื่อกระบวนการผลิตถ่านสิ้นสุดลง  จะมีการเปิดปล่องทุกปล่องและเติมอากาศ (ออกซิเจน)  เข้าไปในเตาเผาถ่านอีกครั้ง  ซึ่งการทำเช่นนี้เรียกว่า  Refinement technique และออกซิเจนจะทำให้ถ่านในเตาติดไฟ และอุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้ง  ซึ่งการทำ Refinement นั้น ควรใช้เวลา 30-45 นาที  สำหรับเตาเผาถ่านขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร  การทำให้ถ่านบริสุทธิ์จะทำให้ผลผลิตถ่านลดลงแต่คุณสมบัติถ่านจะสูงขึ้น

ถ่านไม้ที่ได้จะมีสถานะเป็นด่างเล็กน้อย  มีสีดำ  เทาดำ และมีเขม่าดำ  จากการสลายของสารแทรกต่าง ๆ มาจับภายนอกของถ่าน ทำให้มีสีดำติดมือ  จึงต้องนำถ่านไม้ที่ได้ ไปทำความสะอาดก่อน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จิระพงษ์ คูหากาญจน์. คู่มือการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้. 2550.กรุงเทพฯ บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด.  หน้า 74.