คำตอบ

1) Binder เป็นสารที่ใช้ทำการยึดติดระหว่างวัสดุกับกาวไว้ด้วยกัน โดยทั่วไปมีส่วนประกอบคล้ายกับกาวที่นำมาทำการยึดติด 2) สารที่ช่วยทำให้เกิดการแข็งตัว (hardener ) 3) ตัวทำละลาย (Solvent) เป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดการกระจายตัวได้ดี และสามารถทาได้ทั่วพื้นผิววัสดุ ตัวทำละลายจะถูกกำจัดออกเมื่อทำการยึดติดแล้ว 4) ตัวทำละลายเจือจาง (Diluent) เป็นสารประกอบที่ทำให้ความเข้มข้นของกาวลดลงเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดความหนืดของกาว 5) สารตัวเติม (Filler) ถูกเติมลงในกาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มอายุการใช้งาน และลดต้นทุนการผลิต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชลลดา ฤตวิรุฬห์ และ วรรยา ชมเชย การเตรียมกาวที่มีน้ำเป็นตัวกลางสำหรับการยึดติดยางกับโลหะ. จดหมายข่าวเอ็มเทค, ปีที่ 2, ฉบับที่ 19 (ธันวาคม) 2548, หน้า 18