คำตอบ

1. ลดของเสียจากการผลิต และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย
2. ลดต้นทุนในการผลิต เพราะใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
3. เพิ่มผลการผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. ประหยัดพลังงาน
5. สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ
6. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้ภาพพจน์ขององค์กรดีขึ้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มุทิตา ยันบูรพา.  Clean Technology.  R&D Newsletter.  ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, (เมษายน-มิถุนายน), 2554, หน้า 8