คำตอบ

การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเทคโนโลยีสะอาด  แบ่งได้เป็น 
1.การใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ทำได้โดยการนำวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้ประโยชน์หรือหาทางใช้ประโยชน์จากสารหรือวัสดุที่ปนอยู่ในของเสีย โดยการนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเดิมหรือกระบวนการผลิตอื่น ๆ
2.การใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน เป็นการนำของเสียไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หรือเพื่อทำให้เป็นผลพลอยได้ เช่น การนำน้ำหล่อเย็น น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือตัวทำละลาย ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ กลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน การนำพลังงานความร้อนส่วนเกินหรือเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการ.  “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด”.  Industry Focus.  ปีที่ 17, ฉบับที่ 99, (มีนาคม-เมษายน) 2553, หน้า 82-84.