คำตอบ

ในด้านอุตสาหกรรม มีการนำคลื่นอัลตร้าโซนิคไปใช้ตรวจสอบวัตถุดิบ (Material testing) ใช้สำหรับการซีล (sealing) หรือใช้ในการเชื่อม (welding) โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนสัญญานไฟฟ้าที่มีความถี่สูงเป็นการสั่นทางกลด้วยเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric) ที่มีการเปลี่ยนรูป ยืด และหดตามทิศทางของสนามไฟฟ้า ทำให้เกิดความร้อนเนื่องมาจากแรงเสียดทานในชิ้นงานในระดับโมเลกุล และจะเกิดขึ้นเฉพาะในชั้นของฟิล์มที่ต้องการซีลเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากความร้อนภายนอกเหมือนกับการซีลแบบความร้อนทั่วไป หากเปรียบเทียบการซีลด้วยอัลต้าโซนิค และการซีลแบบให้ความร้อนด้านนอก (heat seal) จะพบว่า มีความแตกต่างกันที่การซีลด้วยอัลตร้าโซนิค ไม่ใช่การให้ความร้อน แต่เป็นการใช้พลังงานเป็นตัวกระตุ้นโมเลกุลภายในให้เกิดการหลอมรวมกัน ดังนั้นรอยซีลที่ได้จึงมีความแข็งแรงและสวยงามกว่า นอกจากนี้ระบบการซีลแบบให้ความร้อนด้านนอก หรือ Heat seal นั้น ต้องอาศัยปัจจัยของเวลาแรงกด ความร้อน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในเรื่องของความชื้นจากตัวสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและความแข็งแรงในการซีล

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธีรภาพ ประนิธิ. เทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค. Food focus Thailand. ปีที่ 12, ฉบับที่ 132, 2560, หน้า 52