คำตอบ

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด 2. อาหารทารก เนื่องจากต้องการรักษาระดับของวิตามินและเกลือแร่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าว 3. นมและผลิตภัณฑ์นม ด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มหรือปรับขนาดของคุณค่าจากสารอาหารต่างๆหรือชดเชยส่วนที่สูญหายไปในระหว่างการผลิต 4. เครื่องดื่มแทบทุกประเภทที่มีการเติมวิตามินและเกลือแร่ เช่น เครื่องดื่มให้พลังงาน น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มฟังก์ชัลนัล เป็นต้น 5. อาหารหลักสำหรับผู้บริโภคทั่วไป เช่น ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พิสุทธิ์ เลิศวิไล. การใช้พรีมิกซ์ในอุตสาหกรรมอาหาร. Food focus Thailand. Vol.11, No. 119 (Feb), 2016, p. 48.

2. พิสุทธิ์ เลิศวิไล. การใช้พรีมิกซ์ในอุตสาหกรรมอาหาร. Food focus Thailand. Vol.11, No. 119 (Feb), 2016, p. 49.