คำตอบ

การ reuse คือ การนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการปรับใช้กับสิ่งใหม่ หรือเป็นการใช้งานในรูปแบบใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังสามารถเห็นโครงสร้างเดิมของวัสดุนั้นได้ แต่บางชิ้นงาน เราอาจจำขยะนั้นไม่ได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศิลปะและกลวิธีในการนำขยะชิ้นนั้น ๆ กลับมาใช้
การ recycle  คือ การนำของที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรสภาพ ซึ่งอาจใช้การหล่อ การบด การตัด การอัด การหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่ และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งวัสดุนั้นอาจเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ การ recycle จะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่ม ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดี อาจสร้างปัญหาแก่สภาพแวดล้อมได้เช่นกัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิงห์ อินทรชูโต.  Reuse ศิลปะการคืนชีวิตให้ขยะ. กรุงเทพฯ: บริษัท พาบุญมา จำกัด  2552. หน้า 47.